CV

Helene Bjerre-Nielsen

Alsidig erfaring om miljø og forandringsprocesser fra både private og offentlige organisationer. Resultatorienteret med øje for nye typer samarbejdspartnerskaber. Bestyrelsesmedlem i Dansk Økojord A/S.

PROFIL (erfaring, kompetencer, evner)

 • Strategisk udvikling og ledelse af to danske fondes indsats på miljøområdet (VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN) i tæt samarbejde med direktion og bestyrelser. Resultatet er, at der er uddelt over 1 mia. kr. til miljøprojekter i Danmark og udlandet siden min start i 2010. Det største projekt var etableringen af Den Danske Naturfond i samarbejde med staten og Aage V. Jensens Naturfond. Løbende sparring med projekterne og ansøgere, samt gennemførsel af eksterne evalueringer for fortsat udvikling og effektivisering af projekt og program.
 • Solid viden om natur, landbrug og havmiljø i Danmark samt miljø og klimaproblematikkerne i Danmark og internationalt.
 • Et vidtfavnende dansk netværk, som rummer både fonde, myndigheder, forskere, interesseorganisationer og NGO’er samt private virksomheder. Jeg har også et solidt internationalt netværk bl.a. blandt europæiske natur- og miljøfonde og tænketanke.
 • Bred miljøviden og – erfaring opbygget gennem arbejde i både almennyttige fonde, centraladministrationen, konsulentbranchen og miljøteknologisk virksomhed. Gennem udviklingsbistandsarbejdet og fondsarbejdet har jeg opbygget en holistisk tilgang til forandringsprocesser og erfaring med projektplanlægning, resultatmåling og evalueringer.
 • Ledelseserfaring omfatter strategiudvikling og -realisering, bestyrelsesbetjening, medarbejderansvar, budget- og økonomistyring, projektledelse, kontraktudarbejdelse, konsulenthåndtering samt monitorering og evaluering af projekter.
 • Mennesker omkring mig betegner mig som proaktiv, troværdig, positiv, målrettet og visionær. Jeg er glad og rolig af natur.

KARRIERE HIGHLIGTHS

2018 -          : Bestyrelsesmedlem Dansk Økojord A/S

2017 -           : SYTTEN.ORG
Direktør 

2010 -  2017: VILLUM FONDEN & VELUX FONDEN
Programansvarlig Miljø

2008 – 2010: PEM Consult A/S
Miljøkonsulent og partner

1999 – 2008: Udenrigsministeriet, DANIDA
Rådgiver og sektionschef – miljø&kultur

1992 – 1999: Carl Bro A/S
Miljøkonsulent

1986 – 1999: Niro Atomizer A/S
Udviklingsingeniør

ERFARING OG RESULTATER

2017 –   DIREKTØR, SYTTEN.ORG

SYTTEN er en privat virksomhed (oprettet utimo 2017), som bidrager til opfyldelse af de sytten verdensmål gennem partnerskab med andre.  Virksomheden tilbyder projektudvikling og evaluering samt egentlig projektimplementering. Der er fokus på Danmark som pilotprojekt for hvordan de sytten verdensmål kan opfyldes inden 2030.

Firmaet er etableret ud fra et ønske om at bidrage som neutral person til mere samarbejde omkring bæredygtighed i Danmark ved at bruge viden, erfaring og netværk fra fondsarbejde, privat sektor og udviklingsarbejde.

Fokusområder:

 • Omlægning af konventionelt landbrug til økologisk landbrug gennem Danmarks Økologiske Jordbrugsfond
 • Bæredygtige investeringer
 • Naturnært skovbrug
 • Lokal bæredygtig udvikling gennem lokalt ejerskab

2010 –   2017      PROGRAMANSVARLIG MILJØ, VILLUM FONDEN & VELUX FONDEN, Danmark

VILLUM FONDEN (stiftet i 1971) & VELUX FONDEN (stiftet i 1981) er to selvstændige almennyttige fonde med hver sin bestyrelse og et fælles sekretariat. Miljø blev tilføjet som nyt formål i 2008.  

I 2014 uddelte fondene over 1 mia. kr. www.veluxfoundations.dk

Rekrutteret til at opbygge, udvikle og lede det nye indsatsområde ”Miljø” for begge fonde med reference til direktørerne. Tæt samarbejde med direktion og bestyrelsesmedlemmer.

Ansvarlig for:

 • Udvikling og realisering af strategi for miljøområdet, senest med fokus på Danmark og temaerne ”Brug af land” og ”Det danske hav”, hvor projekterne gennemføres af holistiske partnerskaber bestående af mange forskellige interessenter
 • Forberedelse/præsentation af bestyrelsesmateriale. Opfølgning på bestyrelsesbeslutninger
 • Udvikling af fondenes egne projektideer
 • Dialog med og sparring af ansøgere (forskere, NGO’er, kommuner, og institutioner)
 • Dialog med myndigheder, politikere og andre interessenter om miljø og bæredygtighed
 • Ledelse af sekretariatets miljøteam (2 medarbejdere med diverse fagligheder. MUS ansvar)
 • Fondsadministration (driftsbudget, ansøgninger, bevillinger, monitorering)

Væsentlige resultater: Overordnet

 • Bestyrelser meget tilfredse med programmet og dets ledelse
 • Velfungerede sekretariatsteam med glade og tilfredse medarbejdere
 • Udvikling og eksekvering af uddelings- og opfølgningsstrategier og 1 mia. kr. bevilliget siden 2010, herunder Den Danske Naturfond dendanskenaturfond.dk og holistisk center for bæredygtighed og resiliens www.choraconnection.dk
 • Høj andel af succesfulde og effektive projekter
 • Gennemførelse af evalueringer af program og bevillinger, som har sikret videre udvikling
 • Høj deltagelse og stor tilfredshed med programmets netværksarrangementer med sparring mellem projekterne og oplæg af prominente miljøpersoner
 • Miljøprogrammet etableret som en troværdig og respekteret sparringspart, bl.a. nu hørringspart for Miljø- og Fødevareministeriet. Belyst i evalueringer
 • Etablering af netværk af danske fonde på miljøområdet (bl.a. AVJN, Nordeafonden, Realdania og Friluftsrådet)

Udpluk af væsentlige resultater gennem projekterne

 • Landbrugsarealer opkøbt eller jordfordelt for at sikre større naturarealer (Svanemose v. Kolding - Naturstyrelsen, Brændeskovssøen v. Faaborg – Faaborg Midtfyn Kommune)
 • Øget natur gennem innovativ rydning langs å i granskovsplantage (Bodilske Plantage, Bornholm – Københavns Universitet og det grønne partnerskab på Bornholm)
 • Indsats for at mindske plastforurening i Roskilde Fjord gennem dialog, forskning og teknologiudvikling af spildevandsrensningsanlæg (Foreningen Plastic Change i samarbejde med Roskilde Universitet og Plastindustrien)
 • Stenrev genopbygges til gavn for havmiljø, lokal turisme og kystfiskeri (Foreningen Als Stenrev, bestående bl.a. af kommune, landboforening, fiskere, turisterhverv)
 • Skolebørn engageret i energibesparelser og miljøbevidsthed. 30% besparelser opnået gennem adfærdsændring (Rudersdal Kommune)
 • Styrket samarbejde mellem landmænd og naturfolk om sikring af truede fuglearters yngle- steder (Dansk Ornitologisk Forening og bl.a. Sønderjysk Landboforening ved Ribe)
 • Øget kvalitet og diversitet i lokale fødevarer (bla. Mariagerfjord Kommune, naturkød og foreningen Praktisk Økologi om haveejernes egne indsatser for biodiversitet)

2008-2010           PARTNER, PEM Consult A/S, Danmark

PEM Consult A/S yder konsulentydelser indenfor miljø og management primært i udviklingslande www.pem.dk

Indgået som partner med fokus på opbygning af miljøforretningsområde i Danmark og udvikling af firmaets CSR-profil.

Ansvarslig for:

 • Udvikling af eget marked, kunder og netværk indenfor miljø (bæredygtighed, klima, energi)
 • Udarbejdelse af tilbud og indgåelse og gennemførsel af kontrakter
 • Projektansvarlig for eksterne konsulenter
 • Lønafregning og -indberetning
 • Momsregnskab og -indberetning

Væsentlige resultater:

 • Opbygning af marked trods den finansielle krise, og med høj kundetilfredshed
 • Central rolle i sikring af civilsamfundsaktiviteter støttet af staten i forbindelse med FN’s Klimatopmøde i København i 2009
 • Etablering af netværk med innovative nytænkere indenfor miljø og bæredygtighed
 • Optagelse af PEM Consult A/S i FN’s Global Compact

1999-2008           UDENRIGSMINISTERIET

Udenrigsministeriet er ansvarlig for den danske udviklingsbistand, DANIDA. www.um.dk

2006-2008: SEKTIONSCHEF,
Miljø og Kultur. Den danske ambassade, Hanoi, Vietnam. Reference til ambassadøren. Tæt samarbejde med ambassadøren.

Ansvarslig for:

 • Udvikling og monitorering af miljøbistand, årligt budget 50 mio. kr.
 • Samarbejde med vietnamesiske myndigheder og NGO’er
 • Samarbejde med danske og vietnamesiske konsulenter og eksperter
 • Branding af miljø og bæredygtighed gennem arrangement og foredrag
 • Kulturarrangementer og oplysning, herunder reference til Kulturfondens bestyrelse
 • Sektionsansvarlig (fire medarbejdere med stor faglig diversitet)

Væsentlige resultater:

 • Miljøbistand velgennemført og videreudviklet i et land med kraftig økonomisk vækst
 • Godt samarbejde med vietnamesiske myndigheder og andre aktører (modtager af hædersmedalje fra det vietnamesiske miljøministerium)
 • Velfungerende team og forbedring af arbejdsforhold gennem rollen som medarbejderrepræsentant

 

2004-2006: SENIORRÅDGIVER,
energi, Udviklingsfaglig Tjeneste. Reference til afdelingschefen.

Ansvarslig for:

 • Styrkelse af dansk udviklingsbistand indenfor vedvarende energi

Væsentlige resultater:

 • Vindenergiprogram i Kina formuleret og bevilliget
 • Vindmøllepark i Egypten godkendt til lånebistand
 • Den Asiatiske Udviklingsbanks energiprojekter evalueret og dansk bidrag forøget
 • Tværgående samarbejde i UM omkring energi

 

1999-2004: DANIDARÅDGIVER,
Miljøprogrammet, Bhutan. Reference til den bhutanesiske miljøminister/industriminister.

Ansvarslig for:

 • Faglig og organisatorisk kapacitetsopbygning i forhold til miljø og industriudvikling af Industriministeriet
 • Gennemførsel af det samlede miljøprogram bestående af 9 fokusområder (strategi, lovgivning, nationalparker, arealplanlægning, industri, skoleundervisning mm.)

Væsentlige resultater:

 • Regler og procedurer for miljøgodkendelse af virksomheder
 • Fem renere teknologi pilotprojekter
 • Forureningsmålinger, målevogn, medarbejdere og program
 • Uddannede embedsfolk og virksomhedsmedarbejdere
 • Miljø inddraget i landets udviklingsplaner og miljølovgivning godkendt

1992-1999           MILJØKONSULENT, Carl Bro A/S

Carl Bro A/S, som nu hedder Sweco Danmark, er et af Europas førende konsulentfirmaer, som bl.a. arbejder med miljørådgivning. www.sweco.dk

Ansvarslig for:

 • Konsultentopgaver indenfor renere teknologi og miljøledelse
 • Tilbudsgivning og kontraktindgåelse

Væsentlige resultater:

 • Renere teknologi manual for små virksomheder (Miljøstyrelsen)
 • Miljøgodkendelse af kraftværker og affaldsforbrændingsanlæg (kommuner)
 • Kortlægning af industriforurening i Nepal og oplæg til lovgivning (udlånt til UNIDO)

Opbygning og implementering af Carl Bro’s eget miljøledelsessystem

1986-1992           UDVIKLINGSINGENIØR, Niro Atomizer  A/S

Niro Atomizer A/S, som nu hedder GEA Niro, er førende indenfor spraytørringsteknologi, herunder til rensning af røg fra kraftværker og forbrændingsanlæg.  www.niro.com 

Ansvarslig for:

 • Udviklingsprojekter og test af solgte anlæg
 • Tilbudsgivning og procesberegninger

Væsentlige resultater:

 • Metode til genanvendelse af restprodukter udviklet
 • Anlæg testet og godkendt i Danmark, Tyskland og Kina

UDDANNELSE

1986        Akademiingeniør, kemi, Danmarks Ingeniør Akademi, DTU

 

MEST RELEVAT EFTERUDDANNELSE

2016        Bestyrelsesarbejde i erhvervsdrivende fonde, CBS Excutive

2015        Arbejdsmiljørepræsentantkursus, 3 dage, DA

2012        Medie- og pressetræning, 3 moduler

2007        Økonomistyring, UM, 2 dage

2006        Coaching, UM, 2 dage

2005        Teamleder, UM, 3 dage

2004        Organisationsudvikling, MDF, Holland, 2 uger

2004        Proceskonsulent, DJØF, 2 uger

1992        Miljøauditør, DIEU, 4 uger

NETVÆRK

 

Bredt netværk i fonde, hos myndigheder, NGO'er, forskningsinstitutioner og private virksomheder.

SPROG   

Dansk (flydende i skrift og tale),

Engelsk (forhandlingsniveau – skriftlige og mundtligt)

Tysk, hollandsk, svensk og norsk (tale og forståelse)

PERSONLIG INFORMATION OG INTERESSER

Interesser: Min familie og venner, naturen, bæredygtig samfundsudvikling, motion og rejser. Løber, vandrer og sejler kajak. Glad for at gå til koncert og på kunst- og kulturmuseer.

Scroll to top